Pelety oferowane odbiorcom indywidualnym i wytwórcom energii elektrycznej, powinny charakteryzować się odpowiednią jakością. W celu zapewnienia jakości powstały systemy certyfikujące ENplus i DINplus. Jednym z podstawowych parametrów określających jakość peletu jest wytrzymałość mechaniczna. Pelety o słabej wytrzymałości stają się materiałem sypkim, stwarzającym problemy eksploatacyjne 
i logistyczne. Sypki materiał biomasowy niesie ze sobą również wzrost ryzyka zapłonu bądź wybuchu.

Pierwszy egzemplarz – a w zasadzie prototyp – tego urządzenia opracowano, zbudowano i wdrożono do eksploatacji w Laboratorium Paliw i Węgli Aktywnych Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu w 2015 roku. Wdrożona w Instytucie metoda badawcza zgodna z normą PN-EN ISO 17831-1:2016-02 przy zastosowaniu urządzenia PELTEST posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie. Na tym urządzeniu przeprowadzono już setki badań na potrzeby własne Instytutu oraz zleconych przez klientów zewnętrznych. Przez cały okres dotychczasowej eksploatacji urządzenie pracowało wzorowo, nie wymagając żadnych nakładów inwestycyjnych i zapewniając uzyskanie wyników na wymaganym wysokim poziomie.

  • zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 17831-1:2016-02 (zastępującą normę PN-EN 15210-1:2010)
  • dwie komory (uzyskanie wyniku końcowego badania przy jednym bębnowaniu)
  • automatyczne pozycjonowanie kasety po wykonaniu bębnowania
  • zwarta konstrukcja
  • niewielkie rozmiary
  • możliwość pracy w warunkach przemysłowych
  • prosta obsługa
  • bezpieczeństwo pracy
 • Wszystkie rodzaje peletu o średnicy poprzecznej do 30mm

 • Wytrzymałość mechaniczna (Mechanical Durability) jest jedną z podstawych wielkości klasyfikujących pelet i stanowi istotny element  wydania certyfikatu ENplus 
i DINplus, jak również niesie ze sobą wymierne korzyści dla wytwórców, dostawców 
i odbiorców peletu w postaci:

  • nadzoru nad jakością oferowanego produktu
  • doboru warunków procesu wytwarzania peletu
  • gwarancji spełnienia wymagań odbiorców
  • eliminacji problemów logistycznych i zagrożeń wybuchowych
  • zapewnieniu paliwa zgodnego z charakterystyką urządzeń wytwórczych
  • wiarygodnej podstawy rozliczeń z dostawcami
  • stałej kontroli parametrów paliwa
  • obiektywnego narzędzia w przypadku sporów jakościowych
 • Wytrzymałość mechaniczna definiowana jest jako miara oporu, jaki stawia zagęszczone paliwo w stosunku do wstrząsów (uderzeń) i/lub ścierania jako konsekwencji procesu przenoszenia (przeładowywania) i transportu tego paliwa. Próbka badana jest poddawana kontrolowanym wstrząsom poprzez zderzenia swoich cząstek i zderzenia cząstek ze ścianami wyspecjalizowanej oscylującej komory. Wytrzymałość jest wyliczana z masy próbki, która pozostała po odseparowaniu cząstek, które uległy rozdrobnieniu (ścieraniu), od elementów w stanie nienaruszonym po procesie. Rezultatem przeprowadzonego badania są dwie wielkości charakteryzujące materiał: wytrzymałość mechaniczna DU [%] i zawartość frakcji luźnej F [%] wyrażone procentem wagowym.
  Urządzenie spełnia wymagania normy PN-EN ISO 17831-1:2016-02 Biopaliwa stałe — Oznaczanie wytrzymałości mechanicznej brykietów i peletów — Część 1: Pelety. 
Norma ta zastąpiła normę europejską PN-EN 15210-1:2010.

 • Zewnętrzne: 500x500x700mm
  Masa: 110kg