Analizator Rtęci SGM-8 (Stack Gas Monitor) umożliwia określenie zawartości rtęci w gazach. Aparat składa się z dwóch zasadniczych elementów: przystawki WLE-8 przeznaczonej do analizy całkowitej zawartości rtęci (rtęć atomowa Hg0 i rtęć związana Hg+2) w próbkach gazowych (np. gazy spalinowe). Spaliny będące mieszaniną kwaśnych gazów (głównie SO2, NOX i HCl) pobierane są ze strumienia spalin przy użyciu stalowej sondy, wyposażonej w filtr z włókna szklanego. Oczyszczone z pyłu spaliny, ogrzewaną linią transferową, przesyłane są do pierwszej płuczki z roztworem SnCl2, gdzie zachodzi redukcja rtęci utlenionej Hg+2 do rtęci atomowej Hg0. Płuczka druga, wypełniona roztworem KOH, zapewnia neutralizację SO2, NOX i HCl. W trzeciej płuczce, zachodzi całkowite osuszenie gazu przed drugim zasadniczym elementem: kuwetą pomiarową detektora (EMP-2). Otrzymany wynik pomiaru, określa całkowitą zawartość rtęci w analizowanych spalinach.
W kolejnym etapie, stosując roztwór KCl jako roztwór pochłaniający w pierwszej płuczce, możliwe jest określenie zawartości rtęci atomowej. Stężenie rtęci związanej zawartej w badanych spalinach, wyznaczyć można odejmując zmierzone wartości – rtęci atomowej 
od całkowitej zawartości rtęci (po redukcji z użyciem SnCl2).
Budując układ złożony z dwóch analizatorów i dwóch przystawek WLE, możemy określać zawartości obydwu form rtęci równocześnie. Jak wykazano znaczna część rtęci w spalinach występuje na drugim stopniu utlenienia.

W październiku 2013 r. Unia Europejska podpisała Konwencję z Minamaty dotyczącą rtęci (Minamata Convention on Mercury). Konwencja Minamata jest prawnie wiążącym dokumentem regulującym w skali globalnej problem z gospodarowaniem zasobami rtęci (dotyczy to również jej emisji). Nazwa konwencji pochodzi od japońskiej miejscowości Minamata, w której wydarzyła się jedna z największych katastrof ekologicznych w XX wieku – doszło do zatrucia rtęcią ponad 2000 osób.
Głównymi źródłami emisji rtęci jest przemysł ciężki, a w szczególności elektrownie i elektrociepłownie węglowe, spalarnie śmieci, cementownie, inne. Przy podziale na regiony świata prym wiedzie Azja (50%), Afryka (17%), Ameryka Południowa i Środkowa (15%) Europa (11%), Ameryka Północna (3%).